Home / Arundo עבקנה 1

עבקנה שכיח הוא דגני רב שנתי גבוה עם קנים מעוצים עבים, הגדל בגדות נחלים ובבתי גידול לחים עם מי תהום גבוהים. מתרבה מקני שורש ושלוחות