ទំព័រ​ដើម​ / Syncarpia glomulifera סינקרפיה ערנית 1