פרוטוקול אסיפה כללית
האסיפה התקיימה בגן הבוטני-חוות הנוי, ביום חמישי, 19.7.18.
השתתפו:
עמרם אשל, אילן למדני, גלי עציון, דורון גיסין, ברק פניני, דני כץ, דוד ערן, תומר רז, ורדה רביב,
אריאל אלסנר, חיזקי סיבק, חזי מולא
נושאים באסיפה:
1 .דיווח קצר של חיזקי )סגן ראשת המועצה(
2 .אישור דו"ח כספי ודוח מילולי 2017
3 .אישור דו"ח כספי ודוח מילולי 2018
4 .בחירת חברי ועד הנהלת העמותה
5 .בחירת חברי ועדת ביקורת
6 .אישור נציגים לוועדות השונות במסגרת המועצה
7 .נטיעת עץ לזכרו של זאב הגלי )ז"ל( בבית הקברות
החלטות:
1 .דו"ח כספי ודוח מילולי 2017 - אושר
2 .דו"ח כספי ודוח מילולי 2018 - אושר
3 .אושר כי מספר חברי וועד הנהלת העמותה יהיו )5 ,)גלי עציון, אריאל אלסנר, אריאל בנימין,
ברק פניני, חזי מולא.
4 .אושרו חברי וועדת ביקורת: דני כץ ובני נול.
5 .אושרו נציגי העמותה לוועדות המועצתיות השונות:
א. וועדת היגוי מועצתית )צוות תפעולי(: אריאל בנימין, אריאל אלסנר, חזי מולא.
ב. וועדת היגוי משנית לנושא פעילויות: אריאל בנימין, חזי מולא
ג. וועדת שימור מועצתית סטטוטורית: אריאל אלסנר, דוד ערן
ד. קידום תב"ע שימורית לחוות הנוי: אריאל אלסנר, דוד ערן
ה. קידום פרוגרמה לחוות הנוי: אריאל בנימין, חזי מולא, ורדה רביב
ו. צוות לקביעת קריטריונים לתחזוקה גננית: חזי מולא
ז. מועצה לשימור אתרים: גלי עציון, ברק פניני, חזי מולא
6 .הוחלט כי לישיבות השונות, יוזמנו נציגים מקצועיים נוספים מטעם העמותה בהתאם לצורך
ולנושאי הישיבות.
7 .אושר הרעיון של הבאת צמח שיש לו קשר לחוות הנוי למעמד אזכרה של חברינו זאב הגלי
)ז"ל(, אילן ועמרם יחליטו על צמח ראוי למעמד.
8 .הגשת דוחות ודוחות כספיים - אושרה ההחלטה לשחרר את משרדו של רו"ח רוני טיומקין
כמייצגי העמותה בנושא זה ולהגיש דוחות כנדרש באופן עצמאי.
9 .אירוע שנת ה-70 לחוות הנוי - בנושא זה הוחלט כי העמותה תוביל אירוע זה שיתקיים במהלך
חודש נובמבר )חודש הקמתה של חוות הנוי(, וכי יש להיפגש בקרוב לקידום האירוע.
נושאים שהועלו - לדיון בישיבות הבאות:
1 .קביעת נהלים וסטנדרטים לפעילויות ואירועים בחוות הנוי, ומהו תפקידה של החווה הלימודית
בנושא זה.
2 .הקמתו של בה"ס שורשים והקשר שלו לחוות הנוי.
3 .תומר, מבקש להציג תמונת מצב לגבי פעילות מאתגרת שימור בחוות הנוי-מה היה -וצפי
לעתיד, תמונת המצב לא מחייבת דיון במפגש כמו עדכונים והבהרות.
4 .ורדה, חשוב להחליט על לוח השנה על הפרוגרמה ועל נציגות קבועה בישיבות המועצה.
5 .ברק, צריך לנסח אמנת התנהגותית ונאמנות לעמותה, להקריא את מטרות העמותה ולוודא
את מחויבות חבריה לפעול למעם ישומן, להדגיש את חשיבות המשך קיומה של העמותה
וערכיה.
~~~~~.

Pin It
Joomla SEF URLs by Artio