2 כוסות אבטיח
8 תותים
1 בננה 
5 עלי מנטה

Calories: 121 | Protein: 2g | Carbs: 30g | Calcium: 4% | Iron: 1.7mg | Vitamin A: 7% RDA | Vitamin C: 80% RDA

Pin It